Quay về
Trang chủ

Thông báo V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022


THÔNG BÁO
V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petec Bình Định xin được thông báo về việc Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty như sau:
  • Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước điều chỉnh: Tháng 4/2022.
  • Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội sau điều chỉnh: Tháng 6/2022.
Lý do: một số nội dung trình tại Đại hội chưa được các thành viên HĐQT thống nhất. 
Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện thông báo cho các cơ quan/đơn vị hữu quan theo quy định về Công bố thông tin.  
Trân trọng./. 

Tải về: Thông báo - Nghị quyết và Biên bản

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
(đã ký) 
  
Nguyễn Hoàng Nam 
 
Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí