Quay về
Trang chủ

Nghị quyết HĐQT V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.


Ngày 24/5/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã thông qua Nghị quyết về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Xem Nghị quyết.
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.