Quay về
Trang chủ

Nghị quyết HĐQT V/v Triển khai chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu


Ngày 25/7/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã thông qua Nghị quyết về việc Triển khai chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Xem Nghị quyết.
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.