Quay về
Trang chủ

Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán


Ngày 05/7/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã thông qua Nghị quyết về việc Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Xem Nghị quyết.
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.