Quay về
Trang chủ

Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan.


Ngày 24/5/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã thông qua Nghị quyết về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan.

Xem Nghị quyết.
Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí