Quay về
Trang chủ

THÔNG BÁO V/V BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ

Trang chủ | GCB-01.CBTT (03/03/2022)

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 22/NQ/NK5-HĐQT ngày 25/02/2022 V/v: Thành lập Phòng Đầu tư và Tuyển dụng Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/GCB/QĐ-HĐQT ngày 01/3/2022 V/v tiếp nhận bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư

Nay Công ty Cổ phần Petec Bình Định xin thông báo đến quý Cổ đông thông tin thay đổi như sau:
  • Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Trường Quang (CMND số: 211731382 do Công an tỉnh Bình Định  về TTXH cấp ngày 30/08/2007), chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư kể từ ngày 01/03/2022.
Công ty xin trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông Công ty.

TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN HOÀNG NAM

Tải về:
Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí