Quay về
Trang chủ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐINH

Trang chủ | GCB-01.CBTT (04/05/2024)

Kính gửi: Quý khách hàng, đối tác, Quý cổ đông

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 03/5/2024 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 03/5/2024 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ/NK5-HĐQT ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Petec Bình Định như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):
 • Ông: Ngô Minh Hải
 • Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 • Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024
Trường hợp bổ nhiệm (*):
 • Ông: Nguyễn Hoàng Anh
 • Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 • Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024
Trường hợp bổ nhiệm (*):
 • Bà: Nguyễn Thị Mận
 • Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 • Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024
Trường hợp bổ nhiệm (*):
 • Bà: Trần Thị Mỹ Linh
 • Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 • Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024
Trường hợp miễn nhiệm (*):
 • Ông: Trần Trọng Bình
 • Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024
Trường hợp miễn nhiệm (*):
 • Ông: Phạm Sơn Tùng
 • Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024
Trường hợp miễn nhiệm (*):
 • Ông: Lê Thanh Phong
 • Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024
Trường hợp miễn nhiệm (*):
 • Bà: Nguyễn Thị Du
 • Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024

Xem Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Xem Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Xem Thông báo thay đổi nhân sự
 
Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí