Quay về
Trang chủ

GCB_Điều lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức - hoạt động về quản trị Công ty nhằm phù hợp với pháp luật hiện hành. 
- Toàn văn Điều lệ -  Tải về 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.