Quay về
Trang chủ

GCB_Điều lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua điều lệ tổ chức - hoạt động về quản trị Công ty nhằm phù hợp với pháp luật hiện hành. 
- Toàn văn Điều lệ -  Tải về 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.