Quay về
Trang chủ

GCB - Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Petec Bình Định


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua điều lệ tổ chức - hoạt động về quản trị Công ty nhằm phù hợp với pháp luật hiện hành. 
Toàn văn Điều lệ - Tải về 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.