Quay về
Trang chủ

Điều lệ, quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức - hoạt động và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm phù hợp với pháp luật hiện hành. 
- Toàn văn Điều lệ -  Tải về 
- Toàn văn Quy chế - Tải về
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.