Quay về
Trang chủ

Thông báo V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Trang chủ | GCB-01.CBTT (17/04/2024)

THÔNG BÁO
V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petec Bình Định xin được thông báo về việc Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty như sau:
  • Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước điều chỉnh: Ngày 29/4/2024.
  • Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội sau điều chỉnh: Ngày 03/5/2024.
Lý do: Do ngày tổ chức Đại hội cổ đông theo thông báo cũ trùng với ngày Nghỉ lễ nên HĐQT quyết định điều chỉnh lại để cổ đông có thể tham dự Đại hội đầy đủ và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai công bố thông tin, thông báo đến các Quý cổ đông theo quy định của pháp luật.  
Trân trọng./. 

- Công văn gửi UBCKNN, HNX, VSDC - Tải về;
- Nghị quyết HĐQT - Tải về.
Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí