Quay về
Trang chủ

Thông báo về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Trang chủ | GCB-01.CBTT (14/03/2024)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCB của CTCP Petec Bình Định như sau: (kèm theo Nghị quyết HĐQT)
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2024
2. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian dự kiến họp: dự kiến tháng 4/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo Thông Báo mời họp
          - Nội dung họp: Thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Xem Thông báo!
Xem Nghị quyết!

Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí