Quay về
Trang chủ

Công văn về việc: Đính chính nội dung tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trang chủ | GCB-01.CBTT (26/07/2023)

Công văn về việc: Đính chính nội dung tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm các nội dung:
1. Về việc: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (Công văn số 52/2023/CV-CPPT; Công văn số 53/2023/CV-CPPT ngày 25/7/2023).
Xem Công văn

2. Về việc: Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (Công văn số 54/2023/CV-CPPT, 55/2023/CV-CPPT ngày 25/7/2023)
Xem Công văn
Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí