Quay về
Trang chủ

Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lương Duy Vân, Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc

Trang chủ | GCB-01.CBTT (10/04/2019)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Duy Vân 
- Họ tên người có liên quan: Lương Thị Thủy 
- Mối quan hệ: Em ruột 
- Số lượng: 2.640 
- Tỷ lệ nắm giữ:0,07%
- Họ tên người có liên quan: Lương Thị Thanh 
- Mối quan hệ:Em ruột 
- Số lượng: 60.872 
- Tỷ lệ nắm giữ:1,51%
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 303.808 CP (tỷ lệ 7,52%) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 25.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 328.808 CP 
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8,14% 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 63.512 
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 1,57 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 392.320 
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 9,71 
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 05/04/2019.
(hnx.vn)

Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.