Quay về
Trang chủ

THÔNG BÁO: V/v tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 do dịch Covid-19


Kính gửi:      Quý Cổ đông
 
          Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Petec Bình Định, Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào 27/5/2021. Ngày 06/5/2021, Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã gởi Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho tất cả cổ đông.
          Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đang diễn biến phức tạp, các Trung tâm - Hội nghị (trong đó có địa điểm dự kiến tổ chức họp tại số 323 đường Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) phải ngừng hoạt động kể từ ngày 07/5/2021 theo Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Đến ngày 10/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tiếp tục ban hành quy định về việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh hạn chế tập trung đông người kể từ 0 giờ ngày 11/05/2021 tại công văn số 2567/UBND-VX.
Trên cơ sở ý kiến thống nhất, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ/NKV/HĐQT ngày 12/05/2021 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã được dự kiến tổ chức vào ngày 27/5/2021; Đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19, các quy định - hướng dẫn của các cơ quan chức năng liên quan để sắp xếp thời điểm thích hợp, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
          Nay, Công ty Cổ phần Petec Bình Định xin thông báo đến tất cả Quý Cổ đông Công ty được biết, để tiện cho việc theo dõi và thực hiện.
          Để tiện cho việc thông tin liên lạc, kính đề nghi Quý Cổ đông thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử của Công ty, tại địa chỉ: "www.petecbidico.com.vn, mục Quan hệ cổ đông", hoặc liên hệ theo số điện thoại 0905531239 (Chị Tú Anh) để cập nhật thông tin về ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
          Trân trọng.
         
                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:                                                                                            Chủ tịch
  • Như kính gửi;                                                  
  • HĐQT, BKS.                                                                              (đã ký)
                                                                                                      Lương Duy Vân
                                                                                                      

Số: 06/NQ/NKV-HĐQT  Tải tại đây.
 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.