Quay về
Trang chủ

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021


Tài liệu phục vụ Đại hội Đồng Cổ đồng năm 2021:
1- Giấy xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự  Tải tại đây.
2- Báo cáo của Ban Kiểm Soát Tải tại đây.
3 - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị Tải tại đây.
4 - Bộ tài liệu gửi Cổ đông - UBCK - HNX - VSD Tải tại đây.
 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.