Quay về
Trang chủ

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020


Tài liệu phục vụ Đại hội Đồng Cổ đồng năm 2020:
1- Hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội Tải tại đây.
2- Giấy xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự (Mẫu 1A) Tải tại đây.
3 - Phiếu đề cử HĐQT_Mẫu 2A Tải tại đây.
4 - Phiếu đề cử BKS_Mẫu 2B Tải tại đây.
5 - Bộ tài liệu gửi Cổ đông - UBCK - HNX - VSD Tải tại đây.
6- Các ứng viên bàu HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2020 - 2025)
    Ứng viên HĐQT  Xem tại đây.
    Ứng viên BKS     Xem tại đây.
 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.