Quay về
Trang chủ

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PETEC Bình Định trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 1. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 19 tháng 6 năm 2020.
 2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 2, Quốc Bảo Palace, 323 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 3. Thành phần tham dự Đại hội:
  • Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 29/5/2020;
  • Trường hợp không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.
 4. Chương trình Đại hội:
  • Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020.
  • Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
  • Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi cổ tức năm 2019.
  • Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS năm 2020.
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
  • Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.
  • Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐ CĐ.
 5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
  • Hình thức đăng ký:
Bằng đường bưu điện hoặc fax hoặc điện thoại trực tiếp về địa chỉ liên hệ:         
Phòng Tổ chức - Hành chính _ Công ty Cổ phần PETEC Bình Định,
Địa chỉ: 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256.3823863, Fax: 0256.3823863.
 • Thời hạn đăng ký: Trước 16h00' ngày 17 tháng 06 năm 2020
Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời, giấy CMND hoặc giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Petec Bình Định:
- Giấy xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự (Mẫu 1A) Tải tại đây.
Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!
 
                                                                                                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                                              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                                                         Huỳnh Đức Trường
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.