Quay về
Trang chủ

GCB - Tăng số lượng con dấu từ 01 thành 02 con dấu kể từ ngày 29/8/2022

Trang chủ | GCB-01.CBTT (29/08/2022)

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Petec Bình Định trong thời gian đến, trong đó có việc mở các Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc;
Căn cứ điều 53 - Điều lệ Công ty, xét Tờ trình của Tổng Giám đốc, Hội dồng Quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định thống nhất tăng số lượng con dấu từ 01 (một) thành 02 (hai) con dấu kể từ ngày 29/8/2022.

Trân trọng thông báo.
Xem Quyết định
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.