Quay về
Trang chủ

Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Tăng Vũ Giang

Trang chủ | GCB-01.CBTT (30/06/2022)

Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Tăng Vũ Giang.
- Ngày viết đơn: 30/6/2022;
- Ngày hiệu lực: 30/6/2022.

Xem Đơn từ nhiệm
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.