Quay về
Trang chủ

Ngày đăng ký cuối cùng đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trang chủ | GCB-01.CBTT (03/03/2022)

- Ngày đăng: 02/3/2022 -
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCB của CTCP Petec Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian dự kiến họp: 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo Thông Báo mời họp
          - Nội dung họp: Thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông.
 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.