Quay về
Trang chủ

THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trang chủ | GCB-01.CBTT (09/02/2022)

Căn cứ Quyết định số 05/2022/GCB/QĐ-HĐQT, ngày 08/2/2022 về việc Miễn nhiệm Người công bố thông tin và Bổ nhiệm Người công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;
Nay Công ty Cổ phần Petec Bình Định xin thông báo đến quý Cổ đông thông tin thay đổi như sau:
  • Miễn nhiệm Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh (CMND số: 210728661 do Công an tỉnh Bình Định cấp ngày 29/03/2017), thôi giữ chức vụ Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Petec Bình Định, kể từ ngày 08/02/2022;
  • Bổ nhiệm Bà Khổng Khánh Huyền (CCCD số: 001192003308 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 24/07/2021), chức vụ: Thư ký chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Người công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 08/02/2022.
Công ty xin trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông Công ty.

TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN HOÀNG NAM

Tải về:
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.