Quay về
Trang chủ

Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

Trang chủ | GCB-01.CBTT (04/01/2022)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
 
Kính gửi: Quý khách hàng, Quý Đối tác

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 19/NQ/NKV-HĐQT  và 20/NQ/NKV-HĐQT ngày 04/01/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Petec Bình Định như sau:
Thông tin miễn nhiệm/từ nhiệm:
- Bà: Khổng Thị Hà (CMND: 211748091)
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm với lý do vì sức khỏe không đảm bảo
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022
Thông tin bổ nhiệm:
- Bà: Nguyễn Thị Bích Trâm (CMND: 211748091)
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng kế toán Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022
 
 Trân trọng thông báo đến Quý hách hàng Đối tác.

Nghị quyết về việc Miễn nhiệm - Nghị quyết về việc Bổ nhiệm
Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng

 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.