Quay về
Trang chủ

Thay đổi Nhân sự HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trang chủ | GCB-01.CBTT (05/11/2021)

1. Đại hội đã nhận được Đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT và BKS, gồm:
- Ông Lương Duy Vân - Chủ tịch HĐQT, lý do sức khỏe không đảm bảo - Đơn từ nhiệm
- Ông Nguyễn Trọng Phát - Thành viên HĐQT, lý do sức khỏe không đảm bảo - Đơn từ nhiệm
- Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh - Thành viên HĐQT, lý do sức khỏe không đảm bảo - Đơn từ nhiệm
- Ông Nguyễn Văn Phàn - Thành viên Ban kiểm soát, lý do sức khỏe không đảm bảo - Đơn từ nhiệm
 
2. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát , gồm:
- Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT - Nghị quyết bầu Chủ tịch;
- Ông Ngô Minh Hải;
- Bà Nguyễn Thu Hà.
 
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
Ông Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng ban kiểm soát - Biên bản họp bầu Trưởng Ban KS
 
3. Công ty cũng đã tiến bổ nhiệm các chức danh ban điều hành Công ty:
- Ông Ngô Minh Hải - Nghị quyết bổ nhiệm
- Ông Tăng Vũ Giang - Nghị quyết bổ nhiệm
- Bà Khổng Thị Hà - Nghị quyết bổ nhiệm
 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.