Quay về
Trang chủ

Ngày đăng ký cuối cùng đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trang chủ | GCB-01.CBTT (15/09/2021)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCB của CTCP Petec Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2021
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 04/11/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo Thông Báo mời họp
          - Nội dung họp: Thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông.
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.