Quay về
Trang chủ

GCB: Lương Duy Vân - Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc - Đã bán: 341.808 cổ phần

Trang chủ | GCB-01.CBTT (06/08/2021)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Duy Vân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 341.808 CP (tỷ lệ 8,46%)
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 341.808 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/07/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/08/2021
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.