Quay về
Trang chủ

Lương Thị Thanh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch HĐQT - đã bán 60.872 CP

Trang chủ | GCB-01.CBTT (06/08/2021)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Thị Thanh
- Mã chứng khoán: GCB 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.872 CP 
- Tên của người có liên quan tại cty đại chúng: Lương Duy Vân 
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch HĐQT 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Em ruột 
- Số lượng cổ phiếu NNB đang nắm giữ: 341.808 CP (tỷ lệ 8.46%) 
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 60.872CP 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/07/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/08/2021.
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.