Quay về
Trang chủ

Nguyễn Thị Thanh Trà - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Thành viên HĐQT - đã bán 10.000 CP

Trang chủ | GCB-01.CBTT (06/08/2021)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Trà
- Mã chứng khoán: GCB 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP 
- Tên của người có liên quan tại cty đại chúng: Nguyễn Trọng Phát 
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:Tổng Giám đốc; Thành viên HĐQT 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Con ruột 
- Số lượng cổ phiếu NNB đang nắm giữ: 670.568 CP (tỷ lệ 16.6%) 
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 10.000 CP 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/07/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/08/2021
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.