Quay về
Trang chủ

V/v tiếp tục tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 do dịch Covid-19 lần thứ 3 và dự kiến thời gian tổ chức mới


Kính gửi:      Quý Cổ đông
 
          Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên tỉnh Bình Định tiếp tục phức tạp, số ca mắc mới tiếp tục tăng, trong đó có ca nhiễm trong cộng đồng. Căn cứ quy định cấm tụ tập đông người trên đại bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/NQ/NKV-HĐQT ngày 24/6/2021 về việc tiếp tục hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự kiến thời gian tổ chức, trong đó ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ mới căn cứ theo tình hình dịch bệnh và quy định của cơ quan có thẩm quyền;
Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến hết tháng 8/2021.
          Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tại Bình Định, Công ty dự kiến tiến hành các thủ tục, chốt danh sách cổ đông trong tháng 8/2021, để có thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào tháng 9/2021.

          Để tiện cho việc thông tin liên lạc, kính đề nghi Quý Cổ đông thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử của Công ty, tại địa chỉ: "www.petecbidico.com.vn, mục Quan hệ cổ đông", hoặc liên hệ theo số điện thoại 0905531239 (Chị Tú Anh) để cập nhật thông tin về ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
 Trân trọng.
         
                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:                                                                                            Chủ tịch
  • Như kính gửi;                                                  
  • HĐQT, BKS.                                                                              (đã ký)
                                                                                                      Lương Duy Vân
                                                                                                      

Số: 01/QĐ/NKV-HĐQT   Tải tại đây.
 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.