Quay về
Trang chủ

GCB: Nguyễn Trọng Phát - Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc - Đăng ký bán: 670.568 cổ phần

Trang chủ | GCB-01.CBTT (21/07/2021)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Phát
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 670.568 CP (tỷ lệ 16.6%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán : 670.568 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thu hồi vốn đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/07/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/08/2021.
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.