Quay về
Trang chủ

GCB: Nguyễn Văn Ánh - Trưởng Ban Kiểm Soát - Đã bán: 22.867 cổ phần

Trang chủ | GCB-01.CBTT (21/07/2021)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Ánh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27.867 CP (tỷ lệ 0,69%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 22.867 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thu hồi vốn đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/07/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/08/2021.
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.