Quay về
Trang chủ

Nghị quyết HĐQT thông qua v/v giao dịch với các bên có liên quan

Trang chủ | GCB-01.CBTT (12/01/2021)

Ngày 12/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định ban hành Nghị quyết  số 03/NQ/NK-HĐQT thông qua giao dịch với các bên có liên quan.
Giao dịch này được thực hiện với các điều kiện thương mại thông thường và không gây tổn hại đến lợi ích của Công ty.

Nghị quyết số 03/NQ/NK-HĐQT: Tải về
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.