Quay về
Trang chủ

Ngày 19/6/2020, Công ty Cổ phần Petec Bình Định tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2020

Trang chủ | GCB-01.CBTT (20/06/2020)

Biên bản Đại hội Tải về
Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT-BKS Tải về
Nghị Quyết Đại hội Tải về
Sau khi Đại hội thực hiện công tác tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Ông Huỳnh Đức Trường - Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc.
Nhìn chung, hoạt động SX-KD của Công ty Cổ phần Petec năm 2019 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước tuy ổn định nhưng nhu cầu của thị trường đối với các ngành hàng Công ty kinh doanh có mức tăng thấp. Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh tranh quyết liệt, các vấn đề như chi phí đầu vào tăng cao, tình hình mưa bão diễn biến phức tạp bất thường, v.v... tiếp tục tạo trở lực lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019. Trước tình hình đó, HĐQT và ban điều hành công ty đã cố gắng nổ lực không ngừng nhằm thực hiện tốt các định hướng đề ra trong năm 2019. Công ty đã chủ động được tình hình, đồng thời khắc phục khó khăn, giữ được thị trường, kiểm soát tốt rủi ro tài chính, duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, giữ vững được thị trường, kinh doanh có hiệu quả, mức chia cổ tức đạt kế hoạch đề ra là 8%.
Bước sang năm 2020, Thế Giới đứng trước cú sốc cực lớn - đại dịch Covid-19. Hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế đều bị tác động, trong đó lĩnh vực thương mại và dịch vụ bị tác động nặng nề. Giá dầu giảm theo chiều thẳng đứng trong thời gian dài và hiện vẫn đang diễn biến khó lường. Tình hình đến nay tuy đã có sự ổn định, song sức hồi phục của kinh tế Thế Giới nói chung và Việt Nam nói riêng phụ thuộc lớn vào khả năng kiểm soát dịch bệnh. Chính vì vậy các mục tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty cần được xây dựng phù hợp với tình hình mới, trong đó bảo đảm đảm an toàn vốn, duy trì - tiến tới khôi phục hoạt động kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Với những yêu cầu quan trọng đó, theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Petec Bình Định, hôm nay Công ty tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 để đánh giá thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra, thông qua quyết toán tài chính năm 2019 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ SXKD cho năm 2020. Cũng tại Đại hội này, Công ty sẽ tiến hành thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động cũng như thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm phù hợp với pháp luật hiện hành.

Năm 2019 đã qua, Công ty cơ bản hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra: Công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu. Sản lượng bán ra ở ngành hàng chính là xăng dầu đạt và vượt so với kế hoạch, kinh doanh xi-măng tuy có nhiều khó khăn nhưng sản lượng bán ra đạt xấp xỉ năm 2017, lợi nhuận đạt so với kế hoạch, tỷ suất chia lợi tức dự kiến đạt 8%/năm..

Một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, là kiểm điểm các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định, cũng như đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị Công ty trong nhiệm kỳ IV vừa qua, giai đoạn 2015 – 2020, đồng thời tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ V (giai đoạn 2020 – 2025).
 
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Petec Bình Định diễn ra khi nền kinh tế nói chung tiếp tục đối mặt với diễn biến phức tạp và dai dẳng của dịch bệnh, đặt ra những yêu cầu cấp thiết về chiến lược trong ngắn hạn nhằm tạo sự ổn định cho hoạt động kinh doanh, cũng như đề ra kế hoạch dài hơi giai đoạn 5 năm đến. Trong hơn một buổi làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đã nhận được những đóng góp quý báu của các Quý cổ đông để hoàn thiện các vấn đề đặt ra. Tất cả nội dung của chương trình đều hoàn thành với sự thống nhất cao, trong đó có việc xác định được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu trong năm 2020 và các năm sau đó. Đại hội cũng đã bầu ra các thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới (2020 – 2025).
Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V(2020-2025), kết quả như sau:
 
          Hội đồng quản trị gồm bốn (4) thành viên:
- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Ông Nguyễn Trọng Phát
- Ông Lương Duy Vân
- Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh
 
          Ban kiểm soát gồm ba (3) thành viên:
- Ông Hoàng Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Văn Ánh
- Ông Nguyễn Văn Phàn
 
Với mục tiêu trên hết là phục vụ cho lợi ích của các cổ đông, trên cơ sở năng lực nhiệt huyết của HĐQT nhiệm kỳ mới, truyền thống nỗ lực, đoàn kết vượt trong khó khăn của Ban điều hành và tập thể CBNV Công ty, tin chắc Công ty Cổ phần Petec Bình Định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ SX-KD đã đặt ra cho năm 2020 và các năm trong nhiệm kỳ V.

 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.