Quay về
Trang chủ

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

Trang chủ | GCB-01.CBTT (09/05/2020)

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 và các tài liệu liên quan:
Để xem: bấm Tải về
​Để xem: bấm Tải về


 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.