Quay về
Trang chủ
GCB: Đỗ Khoa Mỹ Linh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc - Báo cáo mua
Trang chủ | GCB-01.CBTT ( ngày 07/02/2020)- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Khoa Mỹ Linh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 243.667 CP (tỷ lệ 6,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.960 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 247.627 CP (tỷ lệ 6,13%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không có người bán theo giá mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/01/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/02/2020.

(Theo HNX.vn)

Top