Quay về
Trang chủ
GCB: Đỗ Khoa Mỹ Linh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc - Đăng ký mua: 20.000 cổ phần
Trang chủ | GCB-01.CBTT ( ngày 09/01/2020)- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Khoa Mỹ Linh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 243.667 CP (tỷ lệ 6,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/01/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/02/2020.

Top