Quay về
GCB: Đỗ Khoa Mỹ Linh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc - Báo cáo mua
GCB-01.CBTT | 20/09/2019- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Khoa Mỹ Linh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 243.667 CP (tỷ lệ 6,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 243.667 CP (tỷ lệ 6,03%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có người bán theo giá mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/09/2019.
(Theo HNX)


Top