Quay về
GCB: Đỗ Khoa Mỹ Linh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc - Đăng ký mua: 100.000 cổ phần
GCB-01.CBTT | 22/08/2019- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Khoa Mỹ Linh 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 243.667 CP (tỷ lệ 6,03%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/08/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/09/2019.

Top