Quay về
Trang chủ
GCB: Nguyễn Trọng Phát - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc - Báo cáo đã mua
Trang chủ | GCB-01.CBTT ( ngày 22/08/2019)- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Phát
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 44.812 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 670.568 CP (tỷ lệ 16,6%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/07/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/08/2019.
 

Top