Quay về
Trang chủ
GCB: Đỗ Khoa Mỹ Linh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc - Báo cáo đã mua
Trang chủ | GCB-01.CBTT ( ngày 15/08/2019)- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Khoa Mỹ Linh
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 146.067 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 243.667 CP (tỷ lệ 6,03%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/07/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/08/2019.

Top