Quay về
Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Trọng Phát, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
GCB-01.CBTT | 01/08/2019- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Phát
- Họ tên người có liên quan: Trần Thị Bốn
- Mối quan hệ: Vợ
- Số lượng: 1.320 CP
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,03 %
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Trọng Bảo
- Mối quan hệ: Con ruột
- Số lượng: 1.320 CP
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,03 %
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Công Chính
- Mối quan hệ: Con ruột
- Số lượng: 1.320 CP
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,03 %
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Thị Thanh Trà
- Mối quan hệ: Con ruột
- Số lượng: 10.000 CP
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,25 %
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 625.756 CP (tỷ lệ 15,49%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua 27.796 CP
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 653.552 CP (tỷ lệ 16,18%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 13.960
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0,35 %
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 667.512 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 16,53 %
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua bán qua sàn
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 31/07/2019


Top