Quay về
Trang chủ
Đỗ Thị Kim Thoa, người có liên quan đến Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc - Đã bán 10.000 CP
Trang chủ | GCB-01.CBTT ( ngày 30/07/2019)- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Kim Thoa
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,25%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Khoa Mỹ Linh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại TCNY: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 97.600CP (tỷ lệ 2,42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP
- Đã bán hết số cổ phiếu đã đăng ký.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/07/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/07/2019


Top