Quay về
Trang chủ

Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đỗ Khoa Mỹ Linh, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc

Trang chủ | GCB-01.CBTT (30/07/2019)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Khoa Mỹ Linh
- Họ tên người có liên quan: Phạm Minh Nhật
- Mối quan hệ: Con
- Số lượng: 1.000 CP
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,02 %
- Họ tên người có liên quan: Đỗ Thị Phương Thùy
- Mối quan hệ: Em
- Số lượng: 0 CP
- Tỷ lệ nắm giữ: 0 %
- Họ tên người có liên quan: Đỗ Thị Kim Thoa
- Mối quan hệ: Em
- Số lượng: 0 CP
- Tỷ lệ nắm giữ: 0 %
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 198.463 CP (tỷ lệ 4,91%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua 39.000 CP
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 237.463 CP (tỷ lệ 5,88%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 1.000
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0,02 %
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 238.463 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 5,9 %
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua bán qua sàn
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/07/2019

Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.