Quay về
Trang chủ
Nguyễn Trọng Phát - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50.000 CP
Trang chủ | GCB-01.CBTT ( ngày 26/07/2019)- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Phát 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 625.756 CP (tỷ lệ 15,49%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/07/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/08/2019.

(Theo HNX)

Top