Quay về
Trang chủ
Đỗ Thị Phương Thùy - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 128.863 CP
Trang chủ | GCB-01.CBTT ( ngày 26/07/2019)- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Phương Thùy 
- Mã chứng khoán: GCB 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 128.863 CP (tỷ lệ 3,19%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Khoa Mỹ Linh 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 97.600 CP (tỷ lệ 2,42%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 128.863 CP 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/07/2019 
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/08/2019.

(Theo HNX)

Top