Quay về
GCB: Đỗ Khoa Mỹ Linh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc - Báo cáo đã mua 4.224 cổ phần
GCB-01.CBTT | 03/07/2019- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Khoa Mỹ Linh
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.224 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 97.600 CP (tỷ lệ 2,42%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/06/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/07/2019.
 

Top