Quay về
Lương Duy Vân - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 35.000 CP
GCB-01.CBTT | 25/06/2019
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Duy Vân 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 328.808 CP (tỷ lệ 8,14%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 35.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/07/2019.

(Theo HNX)

Top