Quay về
Nguyễn Trọng Phát, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc - đã mua 70.000 CP
GCB-01.CBTT | 17/06/2019- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Phát
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 555.756 CP (tỷ lệ 13,76%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 70.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 70.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 625.756 CP (tỷ lệ 15,49%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/06/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/07/2019.

(Theo Báo cáo của người nội bộ - Tải về)

Top