Quay về
Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Trọng Phát, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
GCB-01.CBTT | 17/06/2019- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Phát 
- Họ tên người có liên quan: Trần Thị Bốn 
- Mối quan hệ: Vợ
- Số lượng: 1.320 CP
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,03%
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Trọng Bảo 
- Mối quan hệ: Con ruột 
- Số lượng: 1.320 CP
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,03%
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Công Chính 
- Mối quan hệ: Con ruột 
- Số lượng: 1.320 CP
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,03%
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Thị Thanh Trà 
- Mối quan hệ: Con ruột 
- Số lượng: 10.000 CP
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,25%
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 593.756 CP (tỷ lệ 14,70%) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 32.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 625.756 CP 
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15,49% 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 13.960 CP 
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0,35%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 639.716 CP 
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 15,84%
- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/06/2019.

(Theo Báo cáo của người nội bộ - Tải về)
 

Top